ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΩΝ
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Ανδρωνιάνων
Στους Ανδρωνιάνους σήμερα την 23/12/2001 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6η βραδυνή συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος
Ανδρωνιάνων.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημα του Τοπικού Διαμέρίσματος για συζήτηση και λήψη αποφάσης στο πάρακατω μοναδικό θέμα.
Kαι αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (3) τριών μελών βρέθηκαν παρόντες (3) τρείς.
Παρόντες
1)Γεώργιος Κωτσής Πρόεδρος
2)Γεώργιος Λύκος
3)Γεώργιος Μπαρούμης
Απόντες
Κανείς
Στήν συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για την τήρηση των πρακτικών Ευαγγελία Μπελιά.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ον
Αριθμός απόφασης 2/2011
“ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012”
Το Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται:
1)Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών κτηρίων 1500,00 €
2)Πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποιοίας 1500,00 €
3)Κατασκευή τεχνικών έργων 1500,00 €
4)Τσιμεντόστρωση-βελτίωση δρόμων 1500,00 €
Σύνολο δαπάνης 6.000,00 €
Εξαντλήσεως του θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΜΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΛΙΑ

Advertisements