Σήμερα Σαββάτο 12 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 6 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος Ανδρωνιάνων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στο κοινοτικό κατάστημα του τοπικου διαμερίσματος των Ανδρωνιάνων για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο πάρακάτω μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (3) μελών ήταν παρόντα (3) μέλη.
Παρόντες
1.Γεώργιος Κ. Κωτσής (πρόεδρος τοπικού διαμερίσματος)
2.Γεώργιος Π. Μπαρούμης (μέλος τοπικού διαμερίσματος)
3.Γεώργιος Δ. Λύκος(μέλος τοπικού διαμερίσματος)
Στην συνεδρίαση παρεβρεθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ευαγγελία Ι. Μπελιά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδριάσεως.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το μόνο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Θέμα 1ον Αριθμός αποφάσεως 1/2011
«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 Τοπικού Συμβουλίου Ανδρωνιάνων»
Το τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται:
1.Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων – Δημοτικών κτηρίων 5.000€ (πέντε χιλιάδες ευρώ)
2.Πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποϊας 5.000€ (πέντε χιλιάδες ευρώ)
3.Κατασκευή τεχνικών έργων 4.000€ (τέσσαρες χιλιάδες ευρώ)
4.Τσιμεντοστρώσεις-βελτιώσεις δρόμων 4.700€ (τέσσαρες χιλιάδες και επτακόσια ευρώ)
Σύνολο δαπάνης 18.700€ (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ)
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας
Γεώργιος Κ.Κωτσής Γεώργιος Π.Μπαρούμης Ευαγγελία Ι. Μπελιά
Γεώργιος Δ. Λύκος

Advertisements